Quick Navigation

Archives

Please click following links for further details

Circulars
परिपत्रक: वर्ग ड कर्मचारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2017 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
वर्ग ड कर्मचारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2017 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
परिपत्रक: कॅस अंतर्गत वेतनश्रेणी मिळणे बाबत
कॅस अंतर्गत वेतनश्रेणी पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी
Circular : API SCORE
परिपत्रक : (DOR Office, Procedure for submission of Praposal)
परिपत्रक: कायम आस्थापनेवरील कनिष्ठ लिपीकांना लघुटंकलेखक या पदावर सेवाजेष्ठतेने पदपेन्नती देणे बाबत
परिपत्रक: परिवीक्षाधीन अधिका-याचे विभाग प्रमुखाने करावयाचे मुल्यांकन
परिपत्रक: वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक या पदावर जे स्वत:स सहाय्यक प्राध्यापक या पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र समजतात यांच्यासाठी
कृषि विद्यापीठांतर्गत आचार्य पदवी प्रवेश कार्यक्रम 2017-18
परिपत्रक-1: पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यास इच्छुक प्राध्यापक/तत्समए सहयोगी प्राध्यापक/तत्सम, सहा.प्राध्यापक/तत्सम व पात्र उमेदवार यांच्यासाठी
परिपत्रक-2: पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यास इच्छुक प्राध्यापक/तत्समए सहयोगी प्राध्यापक/तत्सम, सहा.प्राध्यापक/तत्सम व पात्र उमेदवार यांच्यासाठी
परिपत्रक-3: पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यास इच्छुक प्राध्यापक/तत्समए सहयोगी प्राध्यापक/तत्सम, सहा.प्राध्यापक/तत्सम व पात्र उमेदवार यांच्यासाठी
Circular for Academic Performance Indicator Score Card
STATE LEVEL SEMINAR ON SOIL AND PLANT HELTH SUSTAINABILITY SCENARIO TOWARDS CHANGING NEEDS (October 6-7,2017)
परिपत्रक :15 ऑगस्ट 2017 पासून दुध, दुग्धजन्य पदार्थ व शेणखत विक्रीचे सुधारित दर
परिपत्रक : Post-Recruitment Examination
वर्ग ड कर्मचारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2017 रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता सुची
सन 2017-18 साठी कृषि तंत्र पदविका (दोन वर्षे) कृषि तंत्रज्ञान पद्विका (Agril. Polytechnic) (तीन वर्षे) मत्स्य अभियांत्रीकि पद्विका (तिन वर्षे) अभ्याक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रीये बाबत
परिपत्रक: सन 2017-18 साठी कृषि तंत्र निकेतन पदवीधारकां साठी कृषि पदवी प्रवेश प्रक्रियेस मुदत वाढ बाबत )
परिपत्रक: विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक शुल्क ऑन लाईन पध्दतीने स्विकारण्याबाबत (On line fees collection)
Circular for Carrer Advancement Scheme (CAS) New
सहाय्यक कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2016 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
ग्रंथालय सहाय्यक संवर्गाची दिनांक 01.01.2016 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
लघुलेखक (निम्न श्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2016 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
लघुलेखक संवर्गाची दिनांक 01.01.2016 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
लघुलेखक (उच्च श्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2016 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
01.01.2016 रोजीची कृषि सहाय्यक/तत्सम, प्रयोगशाळा सहाय्यक, फिल्डमन (तांत्रीक प्रशिक-अन्नतंत्र-टीआय) संवर्गाची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे येथील संचालक (संशोधन) हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत
कृषिविद्या शाखेतील सहयोगी प्राध्यापक संवर्गातील अधिका-यांची विषयनिहाय (कृषि वनस्पतीशास्त्र वगळुन) दिनांक 01.01.2017 रोजीची अंतीम सेवा जेष्ठता सुची
सहयोबी अधिष्ठाता (कृषि) संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक 01.01.2017 रोजीची अंतीम सेवा जेष्ठता सुची
कृषि शाखेतील प्राध्यापक या संवर्गातील अधिका-याची (विषयनिहाय) दिनांक 01.01.2017 रोजीची अंतीम सेवा जेष्ठता सुची
विभाग प्रमुख संवर्गातील अधिका-याची (विषयनिहाय) दिनांक 01.01.2017 रोजीची अंतीम सेवा जेष्ठता सुची
NET Essential for Recruitment to the post of Asstt. Prof. and Equivalent Regarding
सुचनापत्र (पदव्यूत्तर) 2015-16
सुचनापत्र 2014-15
सुचनापत्र 2013-14
सुचनापत्र (विविध पदव्यूत्तर अभ्यासक्रम)
मंजूर, भरलेली व रिक्त पदांची प्रवर्गासह माहिती
लिंबुवर्गीय फळापिकांवर मराठवाडयाकरीता तंत्रज्ञान अभियान (7 ते 10 मार्च 2017)
Seniority list 1.1.2017 of Associate Professor and above cadre. (Faculty of Agriculture)
21वा दीक्षांत समारंभ जाहीर प्रकटीकरण व अर्जाचा नमूना
परिपत्रक: कार्यालयीन कामाचे वेळापत्रक
Click here to see more Circulars
Tenders
Advertisements
Extension

 

 

Quick Links