Academic Council Members

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेवरील सदस्य
क्रमांक सदस्यांचे नाव
1. मा.डॉ. इन्द्र मणि, मा.कुलगुरु तथा अध्यक्ष, वनामकृवि, परभणी
2. डॉ. धिरजकुमार रा. कदम, कुलसचिव तथा सदस्य सचिव, वनामकृवि, परभणी
अधिष्ठाता/संचालक
3. डॉ. ध.नि.गोखले, संचालक शिक्षण तथा अधिष्ठाता (कृषि), वनामकृवि, परभणी
4. डॉ. दे.बा.देवसरकर, संचालक विस्तार शिक्षण , वनामकृवि, परभणी
5. डॉ.द.प्र.वासकर, संचालक संशोधन , वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी
सहयोगी अधिष्ठाता
6. डॉ. सय्यद ईस्माईल, सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य/सहयोगी अधिष्ठाता, (कृषि)(पदव्युत्तर) / कृषि महाविद्यालय,वनामकृवि, परभणी
7. डॉ. ग.कों.लोंढे, सहयोगी अधिष्ठाता (शिक्षण), वनामकृवि, परभणी
8. डॉ. उ.म. खोडके, सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य, अन्नतंत्र महाविद्यालय, परभणी
9. डॉ. उ.म. खोडके, सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, परभणी
10. डॉ. जया बंगाळे, सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्या, सामुदायीक विज्ञान महाविद्यालय,परभणी
11. डॉ. जे.ई. जहागिरदार, सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य, कृषि महाविद्यालय, उस्मानाबाद
12. डॉ. एस.डी.बंटेवाड, सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य, कृषि महाविद्यालय, अंबाजोगाई, जि. बीड.
13. डॉ. आर.डी. आहिरे, सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य, कृषि महाविद्यालय, बदनापूर, जि.जालना.
14. डॉ. हेमंत पाटील, सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य, कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, लातूर/पदव्युत्तर कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन संस्था, चाकूर
15. डॉ. बी.एम.ठोंबरे, सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य, कृषि महाविद्यालय,लातूर
16. डॉ. गि.मा.वाघमारे, प्रध्यापक व प्रभारी अधिकारी/विभाग प्रमुख, उद्यानविद्या महाविद्यालय, परभणी
17. डॉ. भगवान आसेवार, सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य, कृषि महाविद्यालय, गोळेगाव,जि. हिंगोली.
कृषि विद्याशाखा
18. डॉ.भगवान आसेवार ,विभाग प्रमुख, कृषि विद्या विभाग, कृषि महाविद्यालय, वनामकृवि, परभणी
19. श्री म.ग. जाधव, विभाग प्रमुख, कृषि हवामानशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, परभणी.
20. डॉ. एच.व्ही.काळपांडे , विभाग प्रमुख, वनस्पतीशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, परभणी
21. डॉ. आर.पी.कदम, विभाग प्रमुख, कृषि विस्तार विभाग, कृषि महाविद्यालय, परभणी
22. डॉ. डी.एस. पेरके, विभाग प्रमुख, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, परभणी
23. डॉ. पी.एस.नेहारकर, विभाग प्रमुख, किटकशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, परभणी
24. डॉ. क.तु. आपेट, विभाग प्रमुख, वनस्पती रोगशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, परभणी
25. डॉ. ग.कों. लोंढे, विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, परभणी
26. डॉ. आर.जी.भाग्यवंत , प्रभारी विभाग प्रमुख, कृषि अभियांत्रीकी विभाग, कृषि महाविद्यालय, परभणी
27. डॉ. पी.एच. वैद्य, विभाग प्रमुख, कृषि, मृद व रसायनशास्त्र विभाग, परभणी
अन्नतंत्र विद्याशाखा
28. डॉ. विजया पवार, विषय प्रमुख, अन्न विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग, अन्नतंत्र महाविद्यालय, परभणी
29. श्री. दिलीप मोरे, विषय प्रमुख, अन्न व्यापार व व्यवस्थापन , अन्नतंत्र महाविद्यालय,परभणी.
30. डॉ. हे.वा.देशपांडे, विषय प्रमुख, अन्न व औद्योगिक सुक्ष्म जीवशास्त्र विभाग, अन्नतंत्र महाविद्यालय, परभणी
31. डॉ. कै.स. गाढे, विषय प्रमुख, अन्न जीव रसायन व पोषणशास्त्र विभाग, अन्नतंत्र महाविद्यालय, परभणी
32. डॉ. रा.व. क्षीरसागर, विषय प्रमुख, अन्नतंत्र महाविद्यालय, परभणी
कृषि अभियांत्रिकी
33. डॉ. ह.आ. आवारी, विषय प्रमुख, निचरा व जलसिंचन विभाग, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, परभणी
34. डॉ. भा.वा. भुईभार, विषय प्रमुख, मृद व जलसंधारण अभियांत्रिकी, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, परभणी
35. डॉ. स्मीता खोडके, विषय प्रमुख, प्रक्षेत्र प्रवण अभियांत्रिकी प्रक्रिया, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, परभणी
36. प्रा.स्मिता सोलंकी, विषय प्रमुख, कृषि शक्ती व यंत्र विभाग, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, परभणी
37. डॉ. सु.धु. विखे, विषय प्रमुख, फार्म अँड अग्रो इंडस्ट्रीय स्ट्रक्चरस, विभाग,कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, परभणी
38. डॉ. रा.ता. रामटेके, अनकन्वेंश्नल सोर्सेस ऑफ एनर्जी अँड इलेक्ट्रीकल इंजिनियरिंग, विभाग, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, परभणी
सामुदायीक विज्ञान
39. डॉ. माधुरी कुलकर्णी, विषय प्रमुख, साधन संपत्ती व्यवस्थापन आणि ग्राहक विज्ञान विभाग, सामुदायीक विज्ञान महाविद्यालय, परभणी
40. डॉ. टी. नाहीदखान, विषय प्रमुख, अन्न विज्ञान व पोषण विभाग , सामुदायीक विज्ञान , परभणी
41. डॉ. जया बंगाळे, विषय प्रमुख, मानव विकास व कौटुंबीक अभ्यास विभाग, सामुदायीक विज्ञान महाविद्यालय, परभणी
42. श्रीमती सुनिता काळे, विषय प्रमुख, वस्त्रशास्त्र व परीधान अभिकल्पना विभाग, सामुदायीक विज्ञान महाविद्यालय, परभणी
43. डॉ.एस.जी.पुरी, विषय प्रमुख, विस्तार व संदेशवहन व्यवस्थापन विभाग, सामुदायीक विज्ञान महाविद्यालय, परभणी
44. डॉ. एस.एस.मोरे, विद्यार्थी कल्याण अधिकारी, वनामकृवि, परभणी
प्रभारी अधिकारी, संशोधन केंद्रे
45. डॉ. एम.बी.पाटील, प्रभारी अधिकारी, फळ संशोधन केंद्र, हिमायतबाग, औरंगाबाद
46. डॉ. संजय पाटील, प्रभारी अधिकारी, मोसंबी संशोधन केंद्र, बदनापूर, जि. जालना
47. डॉ.क.रा. कांबळे, प्रभारी अधिकारी, ज्वार संशोधन केंद्र, वनामकृवि, परभणी
48. डॉ. म.का. घोडके, प्रभारी अधिकारी, तेलबिया संशोधन केंद्र, लातूर
49. डॉ. डी.के.पाटील, प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, बदनापूर, जि. जालना
50. डॉ. पी.आर.देशमुख, मुख्य विस्तार शिक्षण अधिकारी, वनामकृवि, परभणी
51. डॉ. बेग खिजर समद, कापूस विशेषज्ञ, कापूस संशोधन केंद्र, नांदेड
52. डॉ. एस.बी.पवार, सहयोगी संचालक (सं),राष्ट्रीय कृषि संशोधन प्रकल्प, पैठण रोड, औरंगाबाद
53. डॉ. बेग खिजर समद, सहयोगी संचालक (बियाणे), बिज तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र, वनामकृवि, परभणी
54. डॉ. एस.पी. कौसल्ये, कृषि विद्यावेत्ता, प्रादेशिक ऊस संशोधन केंद्र, वसमत
55. डॉ. डी.बी.सुर्यवंशी, प्रभारी अधिकारी, कापूस संशोधन केद्र, सोमनाथपूर (उदगीर)
56. डॉ. एस.व्ही.धुतराज, प्रभारी अधिकारी, केळी संशोधन केंद्र, नांदेड
57. डॉ. डी.जी.इंगोले, प्रभारी अधिकारी, बाजरा संशोधन केंद्र, वैजापुर
58. डॉ. संतोष ज्ञानोबाराव कदम, ग्रंथपाल, विद्यापीठ ग्रंथालय, परभणी