Details of MoU's made for sale the Breeder & Foundation seed

Details of MoU's made for sale the Breeder & Foundation seed
"पैदासकार व पायाभूत बियाणे विक्री करिता विद्यापीठ व शेतकरी बिजोत्पादक गटतसेच खाजगी बिजोत्पादक कंपन्यांसोबत केलेल्या सामंजस्य कराराचा तपशील वर्ष खरीप व रबी हंगाम २०२१- २२ व २०२२-२३"

2021-22 MoU Seed Supplied Information


2022-23 MoU Seed Supplied Information